Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Agis Innovatiefonds moet het initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval dan wordt de aanvraag niet in de procedure toegelaten.

Basisvoorwaarden waaraan minimaal voldaan moet worden:

 • Het initiatief heeft een duidelijke maatschappelijke impact voor mensen met een chronische aandoening of ter voorkóming daarvan;
 • Er is sprake van co-creatie tussen hulpverlener en hulpvrager;
 • Ervaringsdeskundigen (zowel mensen die ondersteuning ontvangen als de ondersteuners zelf) zijn direct betrokken bij het initiatief;
 • Er is sprake van een positieve sociale innovatie met een onderscheidend karakter;
 • Het initiatief is niet financierbaar via de zorgverzekering of (lokale) overheid en behoort niet tot het gangbare takenpakket van een instelling;
 • Initiatief dient in eerste plaats het maatschappelijk belang en geen commercieel belang.

 
Criteria die meewegen in de beoordeling van initiatieven:

 • Mate waarin het initiatief bijdraagt aan de kwaliteit van leven en meer eigen regie voor betrokkenen;
 • Mate waarin rekening is gehouden met hulpvrager en hulpverlenersperspectief;
 • Mate waarin het initiatief over sectorgrenzen heen gaat en integraliteit nastreeft;
 • Invulling van de implementatiestrategie;
 • Mate waarin het project generaliseerbaar is naar een andere context of andere aandoening/ziekte;
 • Mate waarin continuïteit gegarandeerd is na de periode van financiële ondersteuning door Agis Innovatiefonds;
 • Mate van cofinanciering door direct betrokkenen bij het initiatief.

 
Als uw initiatief aan de criteria voldoet, dan kunt u uw initiatief aan ons voorleggen via het aanvraagformulier.

Mocht u eerst nog met ons willen afstemmen over uw initiatief dan kunt u contact zoeken met onze subsidiecoördinator (zie onderaan deze pagina). Ook kunt u eerst het idee aan ons voorleggen.

Procedure

U kunt het aanvraagformulier in Word-formaat downloaden. Deze vult u volledig in en kunt u digitaal (bij voorkeur als pdf-bestand) naar info@agisinnovatiefonds.nl sturen.

Daarbij vragen wij u de volgende bijlagen mee te sturen:

 • Een begroting in ons format;
 • Een projectplan;
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud);
 • De financiële jaarstukken van de afgelopen twee jaar;
 • De statuten van uw organisatie.

 
Voor alle correspondentie geldt dat we graag zoveel mogelijk digitaal ontvangen, aangezien onze stichting papierarm werkt.

Voorwaarden

Uw initiatief dient in lijn te zijn met onze algemene subsidievoorwaarden. Het is van belang deze eerst te lezen. Als u een aanvraag indient gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Indien uw aanvraag wordt ondersteund door ons fonds, bent u verplicht ons met een voortgangs- en eindrapportage op de hoogte te houden van het verloop. De criteria voor voortgangs- en eindrapportage kunt u hier downloaden. Bij aanvragen die zijn ingediend na 1 juli 2020 en met een subsidiebedrag gelijk aan of hoger dan € 50.000,- hanteren wij een accountantsprotocol.

Criteria en beoordeling

Uw aanvragen en ideeën worden door de coördinator voorgelegd aan het bestuur. Het inschakelen van onafhankelijke adviseurs voor de beoordeling behoort daarbij tot de mogelijkheden. Het bestuur besluit welke initiatieven in aanmerking komen voor financiering. Aanvragen worden gehonoreerd op (inhoudelijke) criteria en op basis van vertrouwen.

Planning

We hebben twee keer per jaar een beoordelingsronde. In 2021 zijn er nog twee datums waarop u een aanvraag kunt indienen:

 • vóór 26 april 2021, 17:00 uur
 • vóór 1 november 2021, 17:00 uur
 

Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging van ontvangst. Na bovengenoemde indieningsdata duurt het normaal gesproken zes tot acht weken voordat u hoort of we uw aanvraag kunnen honoreren.

Open Oproep Chronisch Gezond

Het Agis Innovatiefonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening.

Meer informatie vindt u op de pagina Open Oproep Chronisch Gezond.

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. U kunt dan via 085-0608669 vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag bij ons fonds aan onze coördinator stellen.

Ik heb een idee en wil graag advies