Met de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen wijkteams zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen beter ondersteunen. De door het Trimbos-instituut ontwikkelde Handreiking empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams is een instrument om de inzet van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams op te starten, te versterken en te borgen.

Achtergrond

De laatste jaren is binnen het sociaal domein sprake van een opkomst van sociale wijkteams en herstel- en zelfregiecentra. Hun gemeenschappelijke doel is om de (psychische) gezondheid, participatie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen te verbeteren. In het project Empowerment in de wijk zijn de krachten van sociale wijkteams en zelfregiecentra gebundeld en werken sociaal werkers en ervaringsdeskundigen nauw samen bij de ondersteuning van wijkbewoners. Voor veel van deze bewoners is het kunnen werken aan herstel en empowerment van belang om de eigen mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken. Ervaringsdeskundigen kunnen dit proces ondersteunen, omdat zij zelf ervaring hebben met ontwrichtende omstandigheden en geleerd hebben om deze ervaringen in te zetten voor anderen.

Resultaten

In de zes pilot-gemeenten Arnhem, Amsterdam, Enschede, Gouda, Utrecht en Zutphen droeg de samenwerking bij aan gezamenlijke, individuele ondersteuning van bewoners, nieuwe groepsactiviteiten (zoals themabijeenkomsten en herstelgroepen) en wederzijdse kennisuitwisseling. De betrokken bewoners zijn positief over de inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaren herkenning, acceptatie en gelijkwaardigheid in het contact met ervaringsdeskundigen. Bij groepsactiviteiten als herstel- en cursusgroepen vinden zij structuur en een zinvolle dagbesteding. Door deze activiteiten ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen en nieuwe perspectieven op de toekomst.

Draagvlak bij managers en teams, super- en intervisie, goede voorlichting en communicatie blijken van groot belang voor de succesvolle inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook is aandacht nodig voor continuïteit en borging, door de aanpak te verankeren in bestaande procedures en werkwijzen.

Meer informatie

Bekijk ook de Handreiking empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams.
Bekijk ook de factsheet De kracht van ervaring.

Voor vragen kan je contact opnemen met projectleider Nicole van Erp van het Trimbos-instituut via nerp@trimbos.nl of 030-2959238.