Na het lezen van de informatie op onze website heb je misschien nog vragen die niet beantwoord zijn. Daarom hier een overzicht met de meest gestelde vragen en onze antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Over het aanvragen

Iedere rechtspersoon zonder primair winstoogmerk kan aanvragen, zoals een vereniging, stichting, coöperatie of sociale onderneming.

Via de website is het aanvraagformulier te downloaden. Deze vul je volledig in en voegt eventueel projectplan en uitgebreide begroting apart toe. De aanvraag en bijlagen kan je digitaal naar info@agisinnovatiefonds.nl sturen.

Heb je nog geen concreet plan, maar wil je vooraf checken of een idee passend is bij het Agis Innovatiefonds, dan kan je dit idee bij ons neerleggen door gebruik te maken van het idee-formulier. Ook dit formulier kan je digitaal naar info@agisinnovatiefonds.nl sturen.

De bijlagen kunnen zijn:
- projectplan
- gedetailleerde begroting
- uittreksel uit registers van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud) (verplicht op moment van toekenning)
- financiële jaarstukken van de afgelopen twee jaar (verplicht bij aanvraag)
- statuten (verplicht bij aanvraag)

Een aanvraag is op elk moment in te dienen. De beoordeling vindt echter op twee momenten per jaar plaats. De deadlines hiervoor zijn te vinden op onze website.

Normaal gesproken kan je een beslissing verwachten zes tot acht weken na de deadline van indiening. Je ontvangt hierover per e-mail bericht.

De aanvragen worden beoordeeld door de Raad van Bestuur die zich laat adviseren door een Adviescommissie.

Aanvragen die niet voldoen aan de vereisten van indiening en/of ten onrechte bij dit fonds worden ingediend worden meestal niet in behandeling genomen of afgewezen.

Initiatieven dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening door meer eigen regie. Initiatieven dienen zoveel mogelijke gebaseerd te zijn op de behoefte vanuit de doelgroep en/of door hen geïnitieerd te worden. Jouw initiatief heeft een innovatief karakter en zorgt voor continuïteit na afloop van het initiatief.

Enkele voorbeelden zijn:
- Richtlijnontwikkeling voor beroepsgroepen;
- Bijdrage aan louter een investering van inventaris, apparatuur of verbouwing;
- Initiatieven die tot het normale takenpakket behoren van bepaalde beroepsgroepen of een reguliere financiering kennen;
- Initiatieven met een sterk commercieel oogmerk of een politieke of religieuze boodschap;
- Initiatieven die uitsluitend betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek.

Ja, je kunt op twee manieren contact leggen. Je kan een e-mail naar subsidie@agisinnovatiefonds.nl sturen of je kan tijdens het wekelijkse telefonische spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur via 085-0608669 contact opnemen met onze directeur.

Nee. Elk initiatief moet eenmalig zijn. Wel kan voortgegaan worden op andere of eerdere initiatieven. Met name de toevoeging kan dan voor ondersteuning in aanmerking komen.

Er zijn geen minimale of maximale bedragen. Ondersteuning van boven de 100.000 euro is echter eerder uitzondering dan regel.

Nee. Het initiatief waar geld voor aangevraagd wordt mag niet gestart zijn voordat de Raad van Bestuur daarover geoordeeld heeft. Indien je financieel ondersteund wordt dient het initiatief binnen 12 maanden na de beschikking van start te zijn gegaan.

Je kan geen bezwaar maken tegen het oordeel van de Raad van Bestuur. Aanvullende informatie over de afwijzing is wel in te winnen (zie vraag 9).

Als jouw initiatief ondersteund wordt door Agis Innovatiefonds dient het project binnen 12 maanden na de beschikking van start te gaan, dien je de gehele financiering rond te hebben en rapporteer je na afloop en soms tussentijds over de voortgang en resultaten van het initiatief. Soms wordt de ondersteuning onder bepaalde randvoorwaarden verleend. Dat wordt in de toekenningsbrief vermeld.

De aanvraag dien je bij voorkeur in het Nederlands in. Ook Engelstalige aanvragen worden in behandeling genomen.

Jouw initiatief moet gericht zijn op het behalen van resultaten in Nederland. Indien daarvoor werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden kan het, mits voldoende onderbouwd, onderdeel van jouw aanvraag uitmaken.

Indien jouw initiatief niet binnen 12 maanden na de beschikking gestart kan worden en/of inhoudelijk en/of financieel verandert ten opzichte van jouw aanvraag, dan dien je vooraf Agis Innovatiefonds om toestemming te vragen voor de betreffende wijziging. Doe je dat niet dan kan het fonds reeds betaalde bedragen terugvorderen.

Nee, medefinanciering is geen vereiste maar meestal wel een pré.

In de toewijzingsbrief die je ontvangt staat een rapportage- en declaratieschema. De criteria voor voortgangs- en eindrapportage kan je hier downloaden. Bij aanvragen die zijn ingediend na 1 juli 2020 en met een subsidiebedrag hoger dan 50.000 euro hanteren wij een accountantsprotocol.

Over Agis Innovatiefonds

Per jaar streven we naar een ondersteuning van 1,5 miljoen euro. Dit is geen vast bedrag. Passendheid bij het fonds en de kwaliteit van de aanvragen zijn doorslaggevend.

Wij verwachten dat je, na toezegging van de ondersteuning en gedurende de looptijd van het project, het logo van Agis Innovatiefonds vermeldt op al jouw eigen uitingen. Je kan ons logo hier downloaden.

Op de website zijn te vinden ons (financieel) jaarverslag, het lopende beleidsplan, gedragscode voor het bestuur, ons logo, aanvraagformulier, idee-formulier, voorbeeld begroting, algemene subsidievoorwaarden en opzet voortgangs- en eindrapportage. Voor andere documenten neem je met info@agisinnovatiefonds.nl contact op.

Voor alle vragen over Agis Innovatiefonds die je niet op de website kunt vinden, neem je met info@agisinnovatiefonds.nl contact op.