Na het lezen van de informatie op onze website heeft u misschien nog vragen die niet beantwoord zijn. Daarom hier een overzicht met de meest gestelde vragen en onze antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Over het aanvragen

Iedere rechtspersoon zonder primair winstoogmerk kan aanvragen, zoals een vereniging, stichting, coöperatie of sociale onderneming.

Via de website is het aanvraagformulier te downloaden. Deze vult u volledig in en voegt eventueel projectplan en uitgebreide begroting apart toe. De aanvraag en bijlagen kunt u digitaal naar info@agisinnovatiefonds.nl sturen.

Heeft u nog geen concreet plan, maar wilt u vooraf checken of een idee passend is bij het Agis Innovatiefonds, dan kunt u dit idee bij ons neerleggen door gebruik te maken van het idee-formulier. Ook dit formulier kunt u digitaal naar info@agisinnovatiefonds.nl sturen.

De bijlagen kunnen zijn:
- projectplan
- gedetailleerde begroting
- uittreksel uit registers van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud) (verplicht op moment van toekenning)
- financiële jaarstukken van de afgelopen twee jaar (verplicht bij aanvraag)
- statuten (verplicht bij aanvraag)

Een aanvraag is op elk moment in te dienen. De beoordeling vindt echter op vier momenten per jaar plaats. De deadlines hiervoor zijn te vinden op onze website.

Normaal gesproken kunt u een beslissing verwachten zes tot acht weken na de deadline van indiening. U ontvangt hierover per mail bericht.

De aanvragen worden beoordeeld door de Raad van Bestuur.

Aanvragen die niet voldoen aan de vereisten van indiening en/of ten onrechte bij dit fonds worden ingediend worden meestal niet in behandeling genomen of afgewezen.

Initiatieven dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening door meer eigen regie. Initiatieven dienen zoveel mogelijke gebaseerd te zijn op de behoefte vanuit de doelgroep en/of door hen geïnitieerd te worden. Uw initiatief heeft een innovatief karakter en zorgt voor continuïteit na afloop van het initiatief.

Enkele voorbeelden zijn:
- Richtlijnontwikkeling voor beroepsgroepen;
- Bijdrage aan louter een investering van inventaris, apparatuur of verbouwing;
- Initiatieven die tot het normale takenpakket behoren van bepaalde beroepsgroepen of een reguliere financiering kennen;
- Initiatieven met een sterk commercieel oogmerk of een politieke of religieuze boodschap;
- Initiatieven die uitsluitend betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek.

Ja, u kunt op twee manieren contact leggen. U kunt een e-mail naar subsidie@agisinnovatiefonds.nl sturen of u kunt tijdens het wekelijkse telefonische spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur via 085-0608669 contact opnemen met onze coördinator.

Nee. Elk initiatief moet eenmalig zijn. Wel kan voortgegaan worden op andere of eerdere initiatieven. Met name de toevoeging kan dan voor ondersteuning in aanmerking komen.

Er zijn geen minimale of maximale bedragen. Ondersteuning van boven de 50.000 euro is echter eerder uitzondering dan regel. Agis Innovatiefonds heeft in de afgelopen 6 jaren voor ruim 3,5 miljoen euro initiatieven ondersteunt met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 40.000 euro.

Nee. Het initiatief waar geld voor aangevraagd wordt mag niet gestart zijn voordat de Raad van Bestuur daarover geoordeeld heeft. Indien u financieel ondersteund wordt dient het initiatief binnen 12 maanden na de beschikking van start te zijn gegaan.

U kunt geen bezwaar maken tegen het oordeel van de Raad van Bestuur. Aanvullende informatie over de afwijzing is wel in te winnen (zie vraag 9).

Als uw initiatief ondersteund wordt door Agis Innovatiefonds dient het project binnen 12 maanden na de beschikking van start te gaan, dient u de gehele financiering rond te hebben en rapporteert u na afloop en soms tussentijds over de voortgang en resultaten van het initiatief. Soms wordt de ondersteuning onder bepaalde randvoorwaarden verleend. Dat wordt in de toekenningsbrief vermeld.

De aanvraag dient u bij voorkeur in het Nederlands in. Ook Engelstalige aanvragen worden in behandeling genomen.

Uw initiatief moet gericht zijn op het behalen van resultaten in Nederland. Indien daarvoor werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden kan het, mits voldoende onderbouwd, onderdeel van uw aanvraag uitmaken.

Indien uw initiatief niet binnen 12 maanden na de beschikking gestart kan worden en/of inhoudelijk en/of financieel verandert ten opzichte van uw aanvraag, dan dient u vooraf Agis Innovatiefonds om toestemming te vragen voor de betreffende wijziging. Doet u dat niet dan kan het fonds reeds betaalde bedragen terugvorderen.

Nee, medefinanciering is geen vereiste maar meestal wel een pré.

Over Agis Innovatiefonds

In de periode 2010-2016 heeft Agis Innovatiefonds voor ongeveer 3,5 miljoen euro aan initiatieven ondersteund. Per jaar streven we naar een ondersteuning van 1 miljoen euro. Dit is geen vast bedrag. Passendheid bij het fonds en de kwaliteit van de aanvragen zijn doorslaggevend.

Wij verwachten dat u, na toezegging van de ondersteuning en gedurende de looptijd van het project, het logo van Agis Innovatiefonds vermeldt op al uw eigen uitingen. U kunt ons logo hier downloaden.

Op de website zijn te vinden ons (financieel) jaarverslag, het lopende beleidsplan, gedragscode voor het bestuur, ons logo, aanvraagformulier, idee-formulier, voorbeeld begroting, algemene subsidievoorwaarden en opzet voortgangs- en eindrapportage. Voor andere documenten neemt u met info@agisinnovatiefonds.nl contact op.

Voor alle vragen over Agis Innovatiefonds die u niet op de website kunt vinden, neemt u met info@agisinnovatiefonds.nl contact op.