Achtergrond

Dit project ter versterking van de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) is tot stand gekomen dankzij de subsidie van Agis Innovatiefonds. Het project is uitgevoerd en nog in doorontwikkeling door Reframing Studio in samenwerking met Onze Huisartsen, Gelderse Sportfederatie, Rijnstate ziekenhuis en mensen met ervaring met de GLI.

Er is een groeiend aantal mensen dat lijdt aan chronische leefstijlziekten, als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Mensen met (risico op) chronische leefstijlziekten hebben er baat bij hun leefstijl aan te passen ter voorkoming of verlichting van de symptomen.
Een gezondere leefstijl aannemen betekent onder andere een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) kijken daarom naar een combinatie van deze aspecten die centraal staan in het leven van de eindgebruiker.
In dit project is onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met overgewicht en obesitas in de GLI en naar hoe de toekomstige gewenste ervaringen ten aanzien van de leefstijlverandering eruit zouden kunnen zien.
Het centrale vraagstuk in dit onderzoek was: "Wat zijn de toekomstige gewenste ervaringen van mensen met overgewicht en obesitas?" en "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met chronische leefstijlziekten in aanraking komen met een leefstijlinterventie die aansluit op hun persoonlijke competenties, capaciteiten, belangen en intrinsieke motivaties, en zorgen dat deze interventie duurzaam resultaat heeft voor de leefstijl?"

Resultaten

De inzichten van het onderzoek zijn weergegeven in een framework dat de uitdagingen en gewenste ervaringen met GLI voor mensen met overgewicht en obesitas inzichtelijk maakt. Dit framework maakt onderscheid tussen de emotionele en praktische uitdagingen van overgewicht, maar ook in de verschillende niveaus van transformatie die nodig zijn voor leefstijlverandering: transformaties in de relatie met je lichaam, je zelfbeeld, je naasten en de maatschappij. Hierdoor wordt duidelijk op welke manieren de bestaande GLI versterkt kunnen worden.

In samenspraak met de betrokken professionals en ervaringsdeskundigen met de GLI zijn 12 concept-ideeën ontworpen en getoetst passend bij de verschillende fases in de GLI: voorafgaand, tijdens en na afloop van de GLI. Voor de fase voorafgaand aan de GLI zijn er concepten die zich richten op de bewustwording van het bestaan van de GLI en die mensen er bewust van maakt dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen van het overgewicht.
Voor de oriëntatiefase zijn er concepten die ondersteunen in de keuze van een GLI die past bij de persoonlijke motivaties en uitdagingen, maar ook de toeleiding hiernaar vanuit de 0e, 1e of 2e lijn. Tijdens de GLI kan het programma versterkt worden door naasten te betrekken en de verbindingen tussen deelnemers te versterken, maar ook door al vanaf de start van het programma toe te werken. Tot slot kan na afloop van de GLI een netwerk van ervaringsdeskundigheid ervoor zorgen dat ex-deelnemers elkaar beter kunnen steunen in het voortzetten van de gedragsverandering. Al deze concepten kunnen de bestaande GLI versterken en daarmee de gewenste ervaringen voor mensen met overgewicht met de GLI realiseren.

Het concept 'Wegwijzer Leefstijlinterventies' is uitgewerkt tot werkend prototype. De Wegwijzer Leefstijlinterventies is een online-tool die mensen met overgewicht helpt bij het vinden van een leefstijlprogramma dat past bij hun specifieke situatie. Zij kunnen dit zelf, óf in samenspraak met een zorgverlener invullen. Deze tool is uitgewerkt tot prototype en getoetst met ervaringsdeskundigen. Samen met de betrokken organisaties vanuit het sociale domein in regio Midden-Gelderland wordt gekeken of dit prototype kan worden gerealiseerd in het lokale informatieplatformen voor de GLI om keuze door mensen zelf en toeleiding naar de GLI door professionals te vereenvoudigen.

Tot slot heeft het project een hechte samenwerking opgeleverd tussen de organisaties in het netwerk rondom de leefstijlinterventes. Te weten de organisaties eerste lijn, sport&bewegen, leefstijlorganisaties en tweede lijnszorg.

Meer informatie

Lees het volledige rapport Eindverslag Reframing Gecombineerde Leefstijlinterventies.

Voor vragen kan je een e-mail naar emilie@reframingstudio.com sturen.